DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Punition

«Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Eternel et ne sois… Proverbes 3:11-12»
Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Eternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Eternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur.Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.
L'homme prudent voit le mal et se met à l’abri, mais ceux qui manquent d’expérience vont de l’avant et en subissent les conséquences.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi!Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.
Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi.Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem.
Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu’elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix: la justice.Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.
Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Eternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute.Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu.
En revanche, celui qui ne l’a pas connue et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l’on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno. Komu svěřili hodně, od toho vyžádají víc.
Il n’y a pas de peur dans l'amour; au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour.V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.
Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte!Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí!
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l’instruction du Tout-Puissant!Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!
Tu n’utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.
Reconnais dans ton cœur que l'Eternel, ton Dieu, t’éduque comme un homme éduque son enfant.Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe.
Celui qui marche en compagnie des sages devient sage et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture.Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort.A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti.
Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d’attitude, vous périrez tous de même.Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni.
Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu’elle soit favorable ou non, réfute, reprends et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d’instruire.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux; seuls les rebelles habitent des lieux arides.Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.
Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis.Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu.
Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup.Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista!
L’Eternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants.Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací.
Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien: c'est la justice qui délivre de la mort.V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
C'est pourquoi je vous dis: Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné.Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude.

Verset Biblique du Jour

Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.