DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Victoire

«Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en… Jean 16:33»
Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
En effet, rien n'est impossible à Dieu.Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.
Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi.Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée.Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C’est à elle que tu as été appelé et c’est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins.Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
Qui est victorieux du monde? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges.Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.
Eternel, accorde donc le salut! Eternel, donne le succès! Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel! Nous vous bénissons de la maison de l’Eternel.Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Réjouis-toi, fille de Sion! Lance des acclamations, fille de Jérusalem! Voici ton roi qui vient à toi; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

Verset Biblique du Jour

Ne jugez pas afin de ne pas être jugés.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.