...
DailyVerses.net
Deutsch | English | Español | Nederlands

17 Bible Verses about Freedom - NIV & NBV


It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.
What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means!Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.
The righteous person may have many troubles,
but the Lord delivers him from them all.
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses.U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me,
because the Lord has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to bind up the brokenhearted,
to proclaim freedom for the captives
and release from darkness for the prisoners.
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but I will not be mastered by anything.U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.
Let those who love the Lord hate evil,
for he guards the lives of his faithful ones
and delivers them from the hand of the wicked.
U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
So if the Son sets you free, you will be free indeed.Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves.Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
I will walk about in freedom,
for I have sought out your precepts.
Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.
Help us, God our Savior,
for the glory of your name;
deliver us and forgive our sins
for your name’s sake.
Help ons, God, bevrijd ons,
tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden,
omwille van uw naam.
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do.Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life.Maar nu, bevrijd van de ​zonde​ en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.
The Spirit of the Lord is on me,
because he has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners
and recovery of sight for the blind,
to set the oppressed free.
De ​Geest van de ​Heer​ rust op mij,
want hij heeft mij ​gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven.
Bible verse of the day
leviticus 20:26
You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.
Receive the Daily Bible Verse:
Email
Email
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Android
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...