DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Freedom

«Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova… Galaťanom 5:1»
Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage.Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed.Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť.
And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound.Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Many are the afflictions of the righteous, But the Lord delivers him out of them all.Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
As free, yet not using liberty as a cloak for vice, but as bondservants of God.Ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life.Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.
The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed.Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu.
But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does.Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? Certainly not!Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!
You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Help us, O God of our salvation, For the glory of Your name; And deliver us, and provide atonement for our sins, For Your name’s sake!Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy.
Therefore let it be known to you, brethren, that through this Man is preached to you the forgiveness of sins; and by Him everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses.Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Random Bible Verse

The Lord shall preserve you from all evil;
He shall preserve your soul.
The Lord shall preserve your going out and your coming in
From this time forth, and even forevermore.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies