DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about Friendship

English Standard VersionKatolícky preklad
Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
Bible verse of the day
2 Corinthians 7:1
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...