DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about Friendship

« Proverbs 17:17 »
King James VersionKatolícky preklad
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
Bible verse of the day
Matthew 12:36
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies