DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17»
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.

Bible verse of the day

Who hath wrought and done it,
calling the generations from the beginning?
I the Lord, the first,
and with the last; I am he.

Random Bible Verse

But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the Lord, the first, and with the last; I am he.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies