DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.

Bible verse of the day

But above all these things put on love, which is the bond of perfection.

Random Bible Verse

All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But above all these things put on love, which is the bond of perfection.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies