DailyVerses.net

19 Bible Verses about Friendship

« Spreuken 17:17 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
A man who has friends must himself be friendly, But there is a friend who sticks closer than a brother.Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
And this commandment we have from Him: that he who loves God must love his brother also.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Do not forsake your own friend or your father’s friend, Nor go to your brother’s house in the day of your calamity; Better is a neighbor nearby than a brother far away.Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established— that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me.Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Read more

Comments
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies