DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Galatians 5 - NIV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Galatians 5:1 »
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love.Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh.Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want.Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Bible verse of the day
Leviticus 19:17-18
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.
Accept This website uses cookies