DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Galatians - NIV & NBG

Read this Bible book online, click here to read.

Galatians 1
Galatians 2
Galatians 3
Galatians 4
Galatians 5
Galatians 6

Bible Verses

« Galatians 3:26-27 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Bible verse of the day
Psalms 116:1-2
I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...