DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

11 Bible Verses about Generosity - NIV & NBG


A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.
Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
Bible verse of the day
psalms 23:6
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...