DailyVerses.net

11 Bible Verses about Generosity


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.
Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.
For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.
A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.
Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him!Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Read more

Comments
Bible verse of the day
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies