DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Each of you should give what you have decided in your heart… 2 Corinthians 9:7»
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.
“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.
The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však má soucit a rozdává.
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”„Jděte,“ řekl jim, „jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!“
Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.Otevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých!
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře.
John answered, “Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same.”„Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou,“ odpověděl jim, „a kdo má jídlo, ať udělá totéž.“

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children,
so the Lord has compassion on those who fear him.

Random Bible Verse

Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies