DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Each of you should give what you have decided in your heart… 2 Corinthians 9:7»
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.
Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva človeka biedneho a chudobného!
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
John answered, “Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same.”On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Random Bible Verse

Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies