DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z… 2. Korinťanom 9:7»
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
A man’s gift makes room for him, And brings him before great men.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.
For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.
Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.
Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
“Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it.Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Then he said to them, “Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared; for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength.”Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret; and your Father who sees in secret will Himself reward you openly.Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva človeka biedneho a chudobného!
But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
He answered and said to them, “He who has two tunics, let him give to him who has none; and he who has food, let him do likewise.”On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.

Random Bible Verse

His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies