DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

95 Bible Verses about God

«Sofoniáš 3:17»
The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
When I am afraid, I put my trust in you.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
I can do all things through him who strengthens me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
We love because he first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
For every house is built by someone, but the builder of all things is God.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

Random Bible Verse

Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies