DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
When I am afraid, I put my trust in you.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
I can do all things through him who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
We love because he first loved us.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
For every house is built by someone, but the builder of all things is God.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Read more...

Bible verse of the day

And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies