DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
What time I am afraid, I will trust in thee.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
We love him, because he first loved us.My milujeme, neboť on první miloval nás.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies