DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
What time I am afraid, I will trust in thee.Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
We love him, because he first loved us.My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies