DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
What time I am afraid, I will trust in thee.Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
We love him, because he first loved us.Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies