DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
What time I am afraid, I will trust in thee.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
We love him, because he first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Previous1234Next

Bible verse of the day

He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies