DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

95 Bible Verses about God

«Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
What time I am afraid, I will trust in thee.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
We love him, because he first loved us.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin.

Random Bible Verse

Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies