DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about God (4/4)

King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
The earth is the Lord's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste.
Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt hij niet.
For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night.Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.
It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name.Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.
And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes.Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.
For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for there is no saviour beside me.Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met ​andere ​goden​ mag je je niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt.
But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.De ​genade​ van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de ​liefde​ van God en de eenheid met de ​heilige​ Geest​ zij met u allen.
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.Aan de ​koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I am the Lord.Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.
Bible verse of the day
1 Peter 2:2
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...