DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!
When I am afraid, I put my trust in you.Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.
I can do all this through him who gives me strength.Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
We love because He first loved us.My milujeme, neboť on první miloval nás.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!

Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies