DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
When I am afraid, I put my trust in you.Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
I can do all this through him who gives me strength.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
We love because He first loved us.Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power
and the glory and the majesty and the splendor,
for everything in heaven and earth is yours.
Yours, Lord, is the kingdom;
you are exalted as head over all.

Random Bible Verse

Let the morning bring me word of your unfailing love,
for I have put my trust in you.
Show me the way I should go,
for to you I entrust my life.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies