DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
When I am afraid, I put my trust in you.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
I can do all this through him who gives me strength.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
We love because He first loved us.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies