DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about God (3/4)

New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the Lord. “Do not I fill heaven and earth?” declares the Lord.'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.
Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other.Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.”Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'
The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
For, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.
The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name.En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen to him!”Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.
Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God.Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.
The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Bible verse of the day
1 John 4:11
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...