DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
I can do all things through Christ who strengthens me.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
We love Him because He first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet
And a light to my path.

Random Bible Verse

A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies