DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
We love Him because He first loved us.Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies