DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj… Efezanom 4:32»
Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
“All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up.„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living!Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Now who is there to harm you if you are zealous for what is good?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
Thus says the Lord: “Stand by the roads, and look, and ask for the ancient paths, where the good way is; and walk in it, and find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Be merciful, even as your Father is merciful.Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions; according to your steadfast love remember me, for the sake of your goodness, O Lord!Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works.Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

Random Bible Verse

Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies