DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even… Ephesians 4:32»
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work.En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord.Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works.Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.

Bible verse of the day

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies