DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about Goodness

«Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as… Ephesians 4:32»
Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but not everything is constructive.Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
This is what the Lord says: Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
Who is going to harm you if you are eager to do good?En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways; according to your love remember me, for you, Lord, are good.Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.
Be merciful, just as your Father is merciful.Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.

Bible verse of the day

Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies