DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about Goodness

«Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as… Ephesians 4:32»
Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but not everything is constructive.U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
This is what the Lord says: Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'
Who is going to harm you if you are eager to do good?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways; according to your love remember me, for you, Lord, are good.Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
Be merciful, just as your Father is merciful.Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Bible verse of the day

Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.

Random Bible Verse

The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face shine on you
and be gracious to you;
the Lord turn his face toward you
and give you peace.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies