DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
And who is he who will harm you if you become followers of what is good?En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?
Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit?
Or where can I flee from Your presence?
If I ascend into heaven, You are there;
If I make my bed in hell, behold, You are there.

Random Bible Verse

Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where can I go from Your Spirit? Or where can I flee from Your presence? If I ascend into heaven, You are there; If I make my bed in hell, behold, You are there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies