DailyVerses.net

24 Bible Verses about Goodness

« Efeziërs 4:32 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’ ”Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER.
And who is he who will harm you if you become followers of what is good?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies