DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Gossip

A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
With his mouth the godless man would destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered.Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

Bible verse of the day

For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies