DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

10 Bible Verses about Gossip

« Proverbs 16:28 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Bible verse of the day
Psalms 34:8
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies