DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Gratitude

Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus for you.Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
We are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other.Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
I will praise You, O Lord, with my whole heart; I will tell of all Your marvelous works.Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving.Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.
And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying: “Blessing and honor and glory and power Be to Him who sits on the throne, And to the Lamb, forever and ever!”En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
But I will sacrifice to You With the voice of thanksgiving; I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord.Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren.
And He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me.”En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies