DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Greed

«Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok… Kazateľ 5:9»
He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku. Ale aj to je márnosť.
But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
As he came from his mother's womb he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand.Ako nahý vyšiel zo života svojej matky, tak musí aj odísť, aký prišiel; neodnesie si nič zo svojej námahy, ani toľko, čo by v hrsti uniesol.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.
Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain!Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.
Put to death therefore what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints.Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.
For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
You shall not covet your neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's.Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Bible verse of the day

No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.

Random Bible Verse

No weapon that is fashioned against you shall succeed,
and you shall refute every tongue that rises against you in judgment.
This is the heritage of the servants of the Lord
and their vindication from me, declares the Lord.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies