DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Greed

«Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied… Ecclesiastes 5:10»
Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.
Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.
Everyone comes naked from their mother’s womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands.Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Nakloň mé srdce ke svým svědectvím namísto lakomství.
No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství)
But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people.Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.
This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.
Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
You shall not covet your neighbor’s house. You shall not covet your neighbor’s wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies