DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Harvest

«Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží… 2. Korinťanom 9:10»
Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.
For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.
If you walk in My statutes and keep My commandments, and perform them, then I will give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit.Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
But this I say: He who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
“Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it.Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
The vine has dried up, And the fig tree has withered; The pomegranate tree, The palm tree also, And the apple tree— All the trees of the field are withered; Surely joy has withered away from the sons of men.Vinič vyschol, figovníky uvädli, granátniky i palmy a jablone, všetky stromy poľa vyschli, áno, zmizla radosť u ľudí.

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies