DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

12 Bible Verses about Health

You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying; give without pay.Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body.Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
But when he heard it, he said, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.”Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
Remove vexation from your heart, and put away pain from your body, for youth and the dawn of life are vanity.Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.
Bible verse of the day
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Accept This website uses cookies