DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
For where your treasure is, there your heart will be also.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Previous123Next

Bible verse of the day

He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies