DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Keep thy heart with all diligence; for out of it are the… Proverbs 4:23»
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens.
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.
But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.Maar die Here sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan.
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.En verlustig jou in die Here; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
For where your treasure is, there will your heart be also.Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog.
My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.MY seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar; want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom!
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser!
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.Hy genees die wat gebroke is van hart, en Hy verbind hulle wonde.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see — en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur — hy sal verkry net wat hy sê.

I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer.
Previous12Next

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies