DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Keep thy heart with all diligence; for out of it are the… Proverbs 4:23»
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
For where your treasure is, there will your heart be also.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.

I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.
Previous12Next

Bible verse of the day

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies