DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Keep thy heart with all diligence; for out of it are the… Proverbs 4:23»
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
As in water face answereth to face, so the heart of man to man.Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.
But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
For where your treasure is, there will your heart be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Previous12Next

Bible verse of the day

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies