DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23»
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí? „Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží.“
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti.
But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Ježíš mu řekl: ‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
For where your treasure is, there your heart will be also.Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.Nezapomeň, co jsem tě učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí – skálo má, můj Vykupiteli!
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.
Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.

I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Chválit tě budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se naučím.
Previous12Next

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies