DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bible Verses about the Heart - NIV & NBV - Page 2


Your statutes are my heritage forever;
they are the joy of my heart.
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,
ze zijn de vreugde van mijn hart.
Hope deferred makes the heart sick,
but a longing fulfilled is a tree of life.
Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.
Blessed are the pure in heart,
for they will see God.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do.Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk ​hart​ je ​wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.Ik zal jullie een nieuw ​hart​ en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende ​hart​ uit je lichaam halen en je er een levend ​hart​ voor in de plaats geven.
Place me like a seal over your heart,
like a seal on your arm;
for love is as strong as death,
its jealousy unyielding as the grave.
It burns like blazing fire,
like a mighty flame.
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Rend your heart
and not your garments.
Return to the Lord your God,
for he is gracious and compassionate,
slow to anger and abounding in love,
and he relents from sending calamity.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
But I trust in your unfailing love;
my heart rejoices in your salvation.
I will sing the Lord’s praise,
for he has been good to me.
Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
Anxiety weighs down the heart,
but a kind word cheers it up.
Kommer maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
I will give thanks to you, Lord, with all my heart;
I will tell of all your wonderful deeds.
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.
I have hidden your word in my heart
that I might not sin against you.
Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
Turn my heart toward your statutes
and not toward selfish gain.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
“Even now,” declares the Lord,
“return to me with all your heart,
with fasting and weeping and mourning.”
Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.
So then, banish anxiety from your heart
and cast off the troubles of your body,
for youth and vigor are meaningless.
Belast je ​hart​ niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled; not one has failed.Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.
My son, pay attention to what I say;
turn your ear to my words.
Do not let them out of your sight,
keep them within your heart.
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je ​hart.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig ​hart​ afvallig wordt van de levende God.
My son, if your heart is wise,
then my heart will be glad indeed.
Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn ​hart​ over van vreugde.
Bible verse of the day
proverbs 29:25
Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.
Proverbs 29:25 | NIV | 11/15/2018
trust fear
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...