DailyVerses.net

28 Bible Verses about Holiness


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.
Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began.Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.
Search me, O God, and know my heart! Try me and know my thoughts! And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting!Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints.Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.
I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples, that you should be mine.Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
For thus says the One who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.”Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.
But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life.Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.
You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord.Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.
And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes.Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies